Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

 Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).
 Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo.
Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia pozwala na zdobycie zawodu-dyplomu technika.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE  W ZAWODZIE :

 

Egzamin składa się z dwóch części:

-część pisemna (czas trwania- 60 minut), przeprowadzana jest w formie testu, składającego się z 40 zadań, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa;

-część praktyczna (czas trwania zależny od rodzaju kwalifikacji- od 120 do 240 minut), polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego;

Zdający zdał egzamin, jeżeli uzyskał: -z części pisemnej-co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli zaznaczył poprawnie minimum 20 odpowiedzi);

                                                -z części praktycznej- co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.