KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

                      Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu przystąpiło do projektu unijnego w ramach priorytetu III „Wysoka jakość oświaty”, działanie 3.4 „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”, poddziałanie 3.4.2 „Upowszechnianie uczenia się przez całe życie”.

 Celem projektu jest:

-upowszechnianie i promowanie kształcenia na odległość w kształceniu zawodowym i  ustawicznym;

 -zapewnienie wysokiej jakości usług kno poprzez opracowanie standardów projektowania i prowadzenia kursów e-learningowych;

 -zaktywizowanie placówek do wdrażania kształcenia na odległość;

 -doskonalenie kompetencji kadry placówek edukacyjnych w obszarze wdrażania i wykorzystywania kształcenia na odległość.

 Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół zawodowych i placówek kształcenia ustawicznego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kuratoriów oświaty.

 Przystąpienie do projektu daje CKU możliwość utworzenia portalu internetowego wraz z wbudowaną platformą edukacyjną Moodle i repozytorium kursów e-learningowych.

 Wykorzystanie tak wysokiej technologii informacyjno- komunikacyjnej w kształceniu dorosłych jest istotnym elementem przewagi edukacyjnej CKU  nad innymi placówkami. Jest także sposobem wspierania kształcenia tradycyjnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dzięki takim możliwościom technicznym i zaangażowaniu nauczycieli, CKU kształci nowocześnie, zgodnie ze standardami współczesnego rynku pracy i wymogami nowoczesnego świata.