KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ)

 


NOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA DOROSŁYCH

            Od 1 września 2012r.Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla osób dorosłych, są to kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe

i dyplom technika w danym zawodzie.

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach. Ilość godzin kształcenia na kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej dla danej kwalifikacji (a jeżeli kurs odbywa się w systemie zaocznym, to ilość godzin jest równa 65% ilości godzin przewidzianej dla systemu dziennego).

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia pozwala na zdobycie zawodu-dyplomu technika.

DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:
•osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
• osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.


 Osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

 

 Kursy kwalifikacyjne są nowym rozwiązaniem edukacyjnym, wychodzącym naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe

w trakcie pracy zawodowej. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy

i gospodarki.