TRWA NABÓR NA KURS RACHUNKOWOŚCI ORAZ KURS GASTRONOMICZNY!!!

TRWA NABÓR NA KURS RACHUNKOWOŚCI ORAZ KURS GASTRONOMICZNY!!!

 

 

 Trwa nabór na bezpłatne kursy kwalifikacji zawodowych, dzięki którym można zdobyć nowy zawód. Kursy przeznaczone są dla osób dorosłych, zarówno bezrobotnych, jak i pracujących, czy studiujących bez względu na poziom wykształcenia kandydatów, czyli dla każdego!

Każdy kurs kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie.

 

Zajęcia(teoretyczne oraz praktyczne) odbywają się w systemie zaocznym, co dwa tygodnie w piątki i soboty.

Nauka na kursach jest bezpłatna.

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego oferuje następujące kursy kwalifikacji zawodowych:

 

A.65 - Rozliczanie wynagrodzeń danin publicznych - otwarcie - listopad 2017!

 

 

 

1.„PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI” A.36

 

w zawodzie technik rachunkowości.

 

czas trwania:  kwiecień 2017r. – kwiecień 2018r.

 

Realizowane przedmioty:

 

1.”Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej” 42 godziny

 

2.”Dokumentacja biurowa” 50 godzin

 

3.”Język niemiecki w branży ekonomicznej” 60 godzin

 

4”Rachunkowość finansowa” 93

 

5.”Biuro rachunkowe” 195

 

6.”Praktyka zawodowa” 80 godzin( 2 tygodnie)

 

 Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w pracowniach rachunkowości
i techniki biurowej z wykorzystaniem urządzeń pracy biurowej oraz pakietu programów wspomagających pracę w księgowości, np.: program INSERT – Finanse i Księgowość, Handel i inne.

 

 Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
a)dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
a w szczególności:

 

1) sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;

 

2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;

 

3) przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych;

 

4) klasyfikuje aktywa i pasywa;

 

5) wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;

 

6) identyfikuje kategorie wynikowe;

 

7) przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;

 

8) przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych;

 

9) otwiera i zamyka księgi rachunkowe;

 

10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;

 

11) rozlicza koszty działalności organizacji;

 

12) planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;

 

13) rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów;

 

14) ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;

 

15) poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;

 

16) sporządza zestawienie obrotów i sald;

 

17) stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych;

 

18) stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe. 

 

b)przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji, a w szczególności:

 

1) rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;

 

2) przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami;

 

3) ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;

 

4) rozlicza różnice inwentaryzacyjne;

 

5) sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji. 

 

c)sporządzanie sprawozdań finansowych i przeprowadzanie analiz finansowych,

 

a w szczególności:

 

1) sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe;

 

2) identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;

 

3) dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;

 

4) oblicza wskaźniki analizy finansowej;

 

5) ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji.   

 

 2.„ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH” T.15

 

w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

czas trwania: maj 2017r. – maj 2018r.

 

Realizowane przedmioty:

 

1.”Działalność gospodarcza w gastronomii” 40 godzin

 

2.”Język niemiecki w gastronomii” 30 godzin

 

3.”Organizacja produkcji gastronomicznej” 70 godzin

 

4.”Usługi gastronomiczne” 50 godzin

 

5.”Zasady żywienia” 82 godziny

 

6.”Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej” 90 godzin

 

7.”Obsługa klientów w gastronomii” 80 godzin

 

 Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w pracowniach gastronomicznych.

 

 Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
a)planowanie i ocena żywienia, a w szczególności:

 

1) klasyfikuje składniki pokarmowe oraz określa ich źródła;

 

2) wyjaśnia wpływ składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu człowieka;

 

3) charakteryzuje przemiany składników pokarmowych w organizmie człowieka;

 

4) przestrzega norm i przestrzega zasad planowania żywienia;

 

5) planuje posiłki oraz układa jadłospisy;

 

6) przestrzega zasad zamienności produktów;

 

7) oblicza wartość energetyczną i odżywczą potraw;

 

8) stosuje metody oceny sposobów żywienia;

 

9) ocenia jadłospisy i podejmuje działania korygujące, przestrzegając zasad racjonalnego żywienia;

 

10) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, rozliczania i oceny żywienia;

 

11) rozróżnia alternatywne sposoby żywienia;

 

12) rozróżnia zagrożenia zdrowotne wynikające z nieracjonalnego żywienia;

 

13) określa rolę instytucji zajmujących się problematyką żywienia.

 

b) organizowanie produkcji gastronomicznej, a w szczególności:

 

1) przestrzega zasad planowania produkcji potraw i napojów;

 

2) planuje produkcję potraw i napojów;

 

3) kontroluje procesy produkcji potraw i napojów;

 

4) ocenia jakość sporządzonych potraw i napojów;

 

5) rozróżnia rodzaje kart menu;

 

6) opracowuje karty menu zawierające informacje dotyczące wartości odżywczej potraw;

 

7) oblicza zapotrzebowanie na surowce i półprodukty;

 

8) sporządza kalkulację cen potraw i napojów;

 

9) opracowuje receptury gastronomiczne;

 

10) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania produkcji gastronomicznej.

 

c)planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych, a w szczególności:

 

1) klasyfikuje usługi gastronomiczne;

 

2) przygotowuje oferty usług gastronomicznych;

 

3) planuje działania związane z promocją usług gastronomicznych;

 

4) kalkuluje koszty usług gastronomicznych;

 

5) prowadzi sprzedaż usług gastronomicznych;

 

6) planuje usługi gastronomiczne;

 

7) dobiera metody i techniki obsługi do rodzaju usług gastronomicznych;

 

8) przygotowuje miejsca wykonania usług gastronomicznych;

 

9) dobiera zastawę i bieliznę stołową;

 

10) dobiera urządzenia i sprzęt do wykonania usług gastronomicznych;

 

11) użytkuje sprzęt i urządzenia do wykonania usług gastronomicznych;

 

12) wykonuje czynności porządkowe, rozlicza sprzęt, zastawę i bieliznę stołową po wykonaniu usług gastronomicznych;

 

13) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania kosztów usług gastronomicznych.

 

 Każdy kurs kwalifikacji zawodowych kończy się egzaminem zewnętrznym, którego pozytywny wynik pozwala zdobyć nowy zawód!

 

 

 

Osoby zainteresowane bezpłatnymi kursami zapraszamy do składania podań w sekretariacie szkoły lub mailowo (druk podania i kwestionariusza osobowego do pobrania na tej stronie).